EAS digitaliseerimise teekaardi toetus ettevõtetele

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale. Digitaliseerimise teekaart toob välja tehnoloogiliste protsesside kitsaskohad ning vähemalt ühe kitsaskoha lahenduse lähteülesande. Toetuse eesmärk on toetada digitaaliseerimise teekaartide koostamist. Seeläbi suureneb ettevõtja teadlikkus oma digitaliseerituse hetkeoluklorrast ning võimekus parendustegevuste abil tõsta oma toodete ja teenuste lisandväärtust.…